Vedtægter

for Golfens Administrative Forening
Stiftet den 20. marts 1990 – vedtægter senest rettet den 3/11-2016

§ 1 NAVN OG HJEMSTED
Foreningens navn er Golfens Administrative Forening (GAF Danmark) og har hjemsted i Brøndby Kommune.

§ 2 FORENINGENS FORMÅL
GAF´s formål er at skabe en synlig og kompetent forening med relevante uddannelsestilbud, inspiration og netværksdannelse for det administrative personale i alle golfklubber.

§ 3 MEDLEMMER
Foreningen optager administrativt personale fra golfklubber, som er medlem af Dansk Golf Union, herunder ansatte i golfklubbers driftsselskaber, privatejede golfbaner el. lign. Endvidere optages administrativt ansat og lønnet personale fra Dansk Golf Union.

Endvidere optages der private personer, som associeret medlem.
Som associeret medlem har man ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

§ 4 KONTINGENT
Kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling og opkræves efter bestyrelsens beslutning.

Kontingentrestance over 3 måneder medfører eksklusion. Genoptagelse af medlemskab kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelse kan kun ske skriftligt til kassereren med 2 måneders varsel til 31. december.

§ 5 ORDINÆR – OG EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober/november måned, på det af bestyrelsen herfor besluttede tidspunkt og sted. I tilfælde af omstændigheder, hvor det ikke er tilladt at forsamles, kan generalforsamlingen afholdes med et system, der giver mulighed for elektronisk deltagelse og anonym stemmeafgivelse.

Generalforsamlingen indkaldes ved bestyrelsens foranledning skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden. Indkaldelsen offentliggøres af bestyrelsen elektronisk på foreningens hjemmeside og skriftligt via e-mail til de oplyste mail adresser fra foreningens medlemmer.

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning og foreningens virksomhed det forløbne år
3. Fremlæggelse af Årsregnskabet med revisorpåtegning til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse og fastlæggelse af medlemskontingent
5. Behandling af bestyrelsens forslag
6. Behandling af medlemmernes forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Senest 8 dage før afholdelse af generalforsamling fremsendes årsregnskab, budget for det kommende år med kontingent forslag, bestyrelsens beretning samt eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne med bestyrelsens bemærkninger hertil. Fremsendelse sker elektronisk på foreningens hjemmeside og skriftligt via e-mail til de oplyste mail adresser fra foreningens medlemmer.

Forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 5 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel og angivelse af dagsorden.

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen ledes af en uden for bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål om sagernes behandling, stemmeafgivningen og dennes resultat.

Stemmeberettiget er kun medlemmer, som ifølge dansk lov er personligt myndig, med hver én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Vedtagelse af vedtægtsændring kræver dog, at 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer derfor.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Revisor vælges for 1 år ad gangen, og denne kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen udarbejdes referat, som underskrives af dirigenten og formanden. Referater offentliggøres på foreningens hjemmeside snarest muligt.

§ 7 BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
Genvalg kan finde sted.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert stemmeberettiget medlem.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og træffer, beslutning om foreningens anliggender.
Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med et bestyrelsesmedlem.
For de af bestyrelsen på foreningens vegne indgåede forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der føres referat af bestyrelsesmøderne.

§ 8 UDVALG
Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse er behov for.

§ 9 REGNSKAB
Foreningens regnskabsår går fra 1. september til 31. august.

Regnskabet skal give et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultatet.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgt revisor, som dog ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 10 VEDTÆGTSÆNDRING
Foreningens vedtægter kan ændres med mindst 2/3 flertal af de fremmødte på generalforsamlingen.

§ 11 OPLØSNING
Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for foreningens opløsning. Såfremt denne ekstraordinære generalforsamling ikke er beslutningsdygtig, men forslaget dog vedtages af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages ved almindelig stemmeflerhed blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning, vedtaget som beskrevet ovenfor, træffer generalforsamlingen ved simpel flertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen, herunder afvikling af foreningens formue.

Eventuelt overskud ved afvikling tilfalder Dansk Golf Fond. Fonden har til formål at medvirke til unge golfspilleres dygtiggørelse, hjælp til ældre golfspillere hvis økonomiske forhold måtte tilsige sådan hjælp, fremme og udbredelse af golfspillets vilkår, hjælp af enhver art til handicappede golfspillere og anden aktivitet, som bestyrelsen måtte skønne hensigtsmæssig og af betydning for golfsporten eller golfspillere.

Sign. Formand Sign. Dirigent

Vedtægterne er sidst ændret på generalforsamlingen i Middelfart den 3. november 2016.