IT-gruppen

Formål
IT-udvalget skal:
* søge at påvirke udviklingen inden for de IT systemer, som allerede er i brug i de danske golfklubber. Herunder undersøge om nye leverandørers produkter kunne være relevante.
* undersøge klubbernes fremtidige anvendelsesmuligheder af IT i relation til golfsporten
* fungere som et rådgivende organ for GAF og DGU, og har ingen formelle beslutningskompetencer.

Organisation
IT-udvalget består af maksimalt seks personer i alt, som skal godkendes af DGU og GAF. Heraf mindst en person fra GAF bestyrelse og en person fra DGU. Resten af medlemmerne kan være medlemmer af GAF eller ansatte i DGU eller personer uden tilknytning til hverken GAF eller DGU. Personer som har en økonomisk interesse i de systemer som skal undersøges, eller på anden vis er inhabile kan ikke være medlemmer af udvalget. Opgaver: Udvalget undersøger markedet for golfrelevante IT løsninger og inviterer leverandører til at præsentere deres systemer for udvalget i forbindelse med udvalgets møder. Udvalget udarbejder anbefalinger til GAF og DGU vedrørende de systemer som undersøges.

Økonomi
IT-udvalgets udgifter deles ligeligt mellem GAF og DGU. Budgettet skal godkendes af begge organisationer
Der ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster til udvalgets medlemmer ved deltagelse i møder/aktiviteter i regi af IT-udvalget.

Gruppens medlemmer
Jørgen Mathiesen – Stensballegaard
Jens Gall Jørgensen – Helsingør
Lars Lindegren – Furesø
Christina Dalsgaard – DGU
Peter Rønne – Gilleleje

Mødestruktur
IT-udvalget planlægger selv deres møder, dog under hensyntagen til
* Et muligt møde ultimo marts (alternativt inden DGU repræsentantskabsmøde) mhp. at drøfte eventuelle input fra repræsentantskabsmødet eller GAF deltagelse i Club Managers Association of America (CMAA) konference og Svensk GAF årsmøde.
* Et møde ultimo september, således eventuelle interessante leverandører kan inviteres til GAF Konference primo november. Desuden for at drøfte konkrete driftsmæssige problemstillinger forud for sæsonstart i det kommende år.

Referater
IT-udvalget udarbejder referat af de afholdte møder, som lægges op på respektive foreningers hjemmeside. På GAF Danmarks side kan det findes HER…